Statut KK Zadar

Na temelju odluke Skupštine KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra od 1. lipnja 2022. godine, predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrđuje i izdaje

STATUT KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR
sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim Statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Košarkaškog kluba Zadar s.d.d. (dalje u tekstu: Društvo), kao i odnosi između dioničara, te odnosi između dioničara i Društva. Osobito se uređuju pitanja koja se odnose na:
– tvrtku i sjedište Društva.
– predmet poslovanja Društva.
– temeljni kapital Društva,
– nominalni iznos dionica i broj dionica u Društvu
– vrstu dionica i njihov rod
– tijela Društva
– godišnji obračun i upotrebu dobiti Društva
– način i oblik priopćenja Društva
– trajanje i prestanak Društva

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.
(1)Tvrtka društva je: KOŠARKAŠKI KLUB ZADAR sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti.
(2) Skraćena tvrtka Društva je: KK ZADAR s.d.d.
(3) Skraćena tvrtka Društva u prijevodu na engleski jezik glasi: KK ZADAR Plc.
(4)Tvrtka Društva može se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.
(5) Odredbe ovog članka mogu se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Članak 3.
(1) Sjedište Društva je u Zadru. Poslovnu adresu društva određuje Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.
(2) Sjedište Društva može se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.
(3) Odredbe prethodnog i ovog stavka mogu se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Članak 4.
(1) Obilježja KK Zadar s.d.d. kao profesionalnog sportskog kluba su grb (znak), zastava i boja dresa.
(2) Grb Kluba je pravokutnog oblika sa stiliziranim slovom Z plave boje. Praznina između gornjeg i kosog kraka slova Z ispunjena je kvadratima hrvatskog povijesnog grba. Donji krak slova Z sastoji se od tri plave i jedne crvene crte iznad koje je krug ispunjen crvenom bojom, a simboliziraju more i zalazak sunca.
(3) Zastava Kluba je pravokutnog oblika s odnosom dužine prema širini 2:1 bijele boje na kojoj se u sredini nalazi grb Kluba.
(4) Dres Kluba sastoji se od majice i kratkih sportskih hlača bijele ili plave boje.
(5) Odredbe ovog članka mogu se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Članak 5.
KK Zadar s.d.d. kao profesionalni sportski klub ima pečat pravokutnog oblika u kojem se nalazi tekst Košarkaški klub ZADAR s.d.d.

Članak 6.
(1) Društvo može imati i svoje podružnice.
(2) O osnivanju i prestanku podružnice odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornoga odbora.

III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 7.
(1) Društvo u svome poslovanju obavlja sljedeće djelatnosti:
– sudjelovanje u športskim natjecanjima;
– športska poduka i priprema;
– športska rekreacija;
– vođenje športskih natjecanja;
– upravljanje i održavanje športskih građevina;
– organiziranje kulturnih i zabavnih priredbi
– promidžba (reklama i propaganda)
– posredovanje u prometu robom i uslugama
– kupnja i prodaja robe
(2) Društvo može obavljati i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.

Članak 8.
(1) U svom djelovanju Društvo će se pridržavati pravila koja donose Hrvatski olimpijski odbor i domaće i međunarodne košarkaške asocijacije.
(2) Klupskim pravilnicima može se pobliže urediti način primjene tih pravila autonomnog sportskog prava.

IV. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 9.
(1) Temeljni kapital društva iznosi 44.631.500,00 (četrdesetčetirimilijunašestotridesetjedna tisućapetsto) kuna.
(2) Temeljni kapital društva podijeljen je na 178.526 (stosedamdesetosamtisućapetsto dvadesetšest) dionica.
(3) Nominalni iznos dionice je 250,00 (dvijestotinepedeset) kuna.

Članak 10.
(brisan)

Članak 11.
(1) Društvo izdaje redovne dionice.
(2) Dionice Društva glase na ime.
(3) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu (u daljnjem tekstu: Depozitorij) Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (u daljnjem tekstu: SKDD).

Članak 12.
(1) U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju SKDD.
(2) Društvo može, kao pomoćnu evidenciju, voditi ili povjeriti odabranoj financijskoj instituciji vođenje knjige dionica.
(3) Prijenos dionica u cijelosti je slobodan, ali podliježe ograničenjima koja su propisana zakonom.

Članak 13.
(brisan)

Članak 14.
(1) Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.
(2) Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.
(3) Odredbe ovog članka mogu se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

V. TIJELA DRUŠTVA
Članak 15.
Tijela Društva su Glavna skupština. Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Glavna skupština

Članak 16.
(1) Glavna skupština je tijelo u kojemu dioničari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva.
(2) Članovi Uprave i Nadzornoga odbora moraju nazočiti radu Glavne skupštine radi očitovanja o pitanjima i prijedlozima dioničara, a u skladu s odredbama kojima se uređuje rad Glavne skupštine.
(3) Članovi Uprave i Nadzornoga odbora Društva mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem video linka ako postoje valjani razlozi, o čemu odlučuje Glavna skupština većinom glasova.

Članak 17.
(1) Glavna skupština Društva mora se sazvati u slučajevima i na način određen zakonom i statutom, kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva.
(2) Glavna skupština Društva mora se sazvati i kada to zatraže dioničari koji zajedno imaju dionice koje čine najmanje 5% temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja Skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva u pisanom obliku.
(3) Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu Društva bez odgađanja nakon što dobije izvješće NO o godišnjim financijskim izvješćima, izvješću o stanju Društva i prijedloge odluke o upotrebi dobiti.

Članak 18.
Skupštinu saziva Uprava, a može ju sazvati i Nadzorni odbor.

Članak 19.
(1) Dioničari u radu Skupštine mogu sudjelovati osobno, odnosno preko punomoćnika.
(2) Punomoć za sudjelovanje i glasovanje se izdaje za svaku pojedinu sjednicu Glavne skupštine.
(3) Dioničari u radu Glavne skupštine mogu sudjelovati ako su kumulativno ispunjene pretpostavke:
a) da su upisani u registar imatelja dionica na dan kad je Društvu pristigla njihova pisana prijava za sudjelovanje na Skupštini i
b) da njihova pisana prijava sudjelovanja pristigne Društvu najkasnije petog dana prije dana održavanja Skupštine, bez obzira kada i kako je poslana.
(4) Prijenosi dionica učinjeni od časa zaprimanja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštine, pa do njezina zaključenja, ne daju pravo sudjelovanja novom dioničaru na sazvanoj Skupštini.
Članak 20.
(1) Glavna Skupština se u pravilu održava u sjedištvu Društva, s tim da se može održati i na drugom mjestu ako za to postoje valjani razlozi, o čemu odlučuje Uprava Društva.
(2) Rad Glavne skupštine se može prenositi zvukom i slikom, o čemu odluku donosi Glavna skupština.

Članak 21.
(1) Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno raspolažu dionicama koje čine više od polovine svih glasova u Skupštini Društva, ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.
(2) U slučaju kada nema kvoruma iz stavka 1. ovog članka, nova sjednica Skupštine će se održati u vrijeme predviđeno pozivom za Glavnu skupštinu. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Članak 22.
(1) Pravo glasa na Glavnoj skupštini imaju samo oni dioničari koji su uplatili puni iznos za dionice koje su preuzeli, odnosno u cijelosti unijeli svoj ulog u Društvo.
(2) Odluke na Glavnoj skupštini se donose većinom danih glasova (obična većina) osim kad se zakonom ili ovim Statutom propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje točno određenih odluka.

Članak 23.
(1) Glavnoj skupštini predsjedava njezin predsjednik, kojeg imenuje sama Skupština i to za svaku pojedinu sjednicu.
(2) Predsjednik Glavne skupštine:
– predsjeda sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom,
– potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
– u ime Glavne skupštine komunicira s drugim tijelima Društva i s trećim
osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom,
– obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim
Statutom.

Članak 24.
(1) Prije početka Skupštine mora se sačiniti popis prisutnih i zastupanih dioničara, kojeg potpisuje predsjednik Skupštine, a koji sadrži ime i prezime i prebivališta, odnosno tvrtku i sjedišta i OIB. Osim toga, popis sadrži i broj dionica kojima raspolaže pojedini dioničar.
(2) Popis treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izda SKDD, odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini u pisanom obliku.
(3) Prije prelaska na predviđeni dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta te ima li Skupština kvorum.

Članak 25.
(1) Pravo dioničara da traži obavještenja, postavlja pitanja, i raspravlja ograničeno je na način koji će usmeno odrediti Predsjednik Glavne skupštine nakon što utvrdi da punomoćnici dioničara imaju valjane punomoći, te da Glavna skupština ima kvorum, imajući u vidu potrebu za urednim radom i primjerenim trajanjem Glavne skupštine.
(2) Ukoliko je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, Predsjednik Glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda, kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisno prijavio za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.
(3) Pri određivanju ograničenja iz prethodnog stavka, Predsjednik Glavne skupštine vodit će računa o ukupnom broju točaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odlučiti te o broju dioničara ili njihovih punomoćnika koji su se propisno prijavili za riječ.

Članak 26.
(1) Glavna skupština odlučuje javnim glasovanjem.
(2) Nakon raspravljanja, dioničari mogu glasovati sa “za”, “protiv” ili “suzdržan” o svakoj točki dnevnog reda.

Članak 27.
Glavna skupština može donijeti poslovnik o svom radu.

Nadzorni odbor

Članak 28.
(1) Nadzorni odbor Društva se sastoji od 7 članova.
(2) Članove Nadzornog odbora bira običnom većinom Glavna skupština Društva na razdoblje od 4 godine, a iste osobe mogu biti ponovo birane. Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno.
(3) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora bira se predsjednik Nadzornog odbora i njegov zamjenik.

Članak 29.
(1) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:
– imenuje i opoziva članove Uprave Društva;
– po potrebi saziva Skupštinu Društva;
– nadzire vođenje poslova Društva;
– ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom Društva
utvrđuje;
– daje suglasnost na poslovne i financijske planove društva;
– podnosi Skupštini pismeno izviješće o obavljenom nadzoru;
– predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno zakonu i statutu;
– zastupa Društvo prema Upravi;
– daje suglasnost Upravi o svim pitanjima predviđenim ovim Statutom
– mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne skupštine
Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode;
– obavlja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom i ovim
Statutom;
– sklapa ugovor s članovima Uprave društva i odobrava Upravi Društva
sklapanje ugovora sa svim osobama na koje ona prenosi svoja ovlaštenja.
(2) Uprava je dužna ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za poduzimanje sljedećih radnji:
– otuđenja i opterećenja nekretnina Društva i ovisnih društava;
– otuđenja i opterećenja poduzeća Društva ili njegova bitnog dijela;
– osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima u drugim trgovačkim društvima;
– osnivanje društava kćeri, povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala u tim
društvima, te imenovanja i opozive članova njihovih tijela;
– sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 500.000,00 kn
(petstotisućakuna) ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od 18 (osamnaest)
mjeseci
– davanje suglasnosti na godišnja financijska izvješća;
– utvrđivanje organizacije Društva;
– utvrđivanje poslovne politike Društva;
– imenovanja ili opozivanja prokuriste, trgovačkog punomoćnika ili generalnog
punomoćnika;
– osnivanje i prestanak podružnica Društva;
– odluka o stjecanju vlastitih dionica sukladno zakonu;
– izbor i smjena članova povjerenstava iz članka 37. Statuta.

– izbor i smjena sportskog direktora

(3) Ukoliko Nadzorni odbor odbije dati suglasnost za odluke iz stavka 2. ovog članka, Uprava može tražiti suglasnost od Glavne skupštine.

Članak 30.
(1) Nadzorni odbor Društva radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna ukupna većina članova Nadzornog odbora Društva.
(2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.
(3) Sjednica Nadzornog odbora može se iznimno sazvati i održati putem elektroničke pošte, telefona ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.
(4) O svakoj sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik, kojeg potpisuje predsjednik.
(5) Nadzorni odbor može donijeti poslovnik o svom radu.

Članak 31.
U svrhu pripremanja i provođenja odluka u skladu s propisanim ovlastima Nadzorni odbor može oformiti komisije za športska, financijska, pravna i druga pitanja, odrediti broj članova tih komisija kao i imenovati njihove članove.

Članak 32.
Članovi Nadzornog odbora Društva mogu imati pravo na nagradu za njihov rad koja je primjerena poslovima koje obavljaju i stanju Društva, a visinu koje određuje Skupština.

Uprava Društva

Članak 33.
(1) Uprava Društva se sastoji od jednog člana.
(2) Mandat člana Uprave traje najduže 4 godine. Nakon isteka mandata član Uprave može ponovo biti biran bez ograničenja broja mandata.
(3) U roku od 30 dana od dana imenovanja člana Uprave, Nadzorni odbor će u ime Društva sa članom Uprave sklopiti ugovor kojim će se detaljno utvrditi međusobna prava i obveze člana Uprave i Društva.

Članak 34.
U sklopu vođenja poslova Društva, Uprava Društva posebno je dužna, u skladu sa zakonom i ovim Statutom:
– donositi plan provođenja utvrđene poslovne politike;
– voditi operativno poslovanje;
– voditi poslovne knjige Društva i izvještavati druge organe Društva;
– donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Statutom
izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog organa Društva.

Članak 35.
(1) Uprava vodi poslove Društva.
(2) Način rada Uprave može se urediti poslovnikom kojeg donosi Uprava, uz suglasnost Nadzornog odbora.
(3) Uprava Društva dužna je u vođenju poslova Društva držati se ograničenja koja su postavljena ovim Statutom, odlukama Nadzornog odbora i odredbama poslovnika o radu Uprave.

Članak 36.
(1) Društvo zastupa Uprava Društva.
(2) Uprava Društva dužna je u zastupanju Društva držati se ograničenja koja su postavljena ovim Statutom, odlukama Nadzornog odbora i odredbama Poslovnika o radu Uprave.

Članak 37.
Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, osnivati stručna povjerenstva.

VI. GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 38.
(1) Uprava Društva dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga sukladno zakonu.
(2) Temeljem poslovnih knjiga Uprava Društva u skladu s zakonom sastavlja godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, koje, zajedno s prijedlogom odluke o upotrebi dobiti, podnosi Nadzornom odboru Društva na ispitivanje. Godišnja financijska izvješća se smatraju utvrđenima kada Nadzorni odbor na njih da suglasnost.
(3) Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća kada Uprava i Nadzorni obor Društva odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini ili kad Nadzorni odbor ne da suglasnost na godišnja financijska izvješća koja je sastavila Uprava Društva.
(4) Godišnje financijsko izvješće, izvješće Uprave Društva o stanju Društva, i prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti, stavit će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva od dana kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine.

Članak 39.
(1) Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, a osobito vodeći računa o odgovarajućim odredbama Zakona o športu, na prijedlog Uprave Društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.
(2) Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit Društva ne podijeli dioničarima (prenesena dobit).
(3) Rok za isplatu dividende je trideset (30) dana od dana donošenja odluke o isplati, osim ako Skupština nije drugačije odlučila.

VII. POSLOVNA TAJNA

Članak 40.
(1) Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se isprave, podaci i dokumentacija vezana za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.
(2) Poslovnom tajnom smatraju se posebice isprave i podaci o športskoj, komercijalnoj, financijskoj, tehničkoj i imovinsko-pravnoj dokumentaciji.
(3) Poslovnom tajnom smatraju se također i podaci i isprave koje nadležno tijelo Društva proglasi poslovnom tajnom i koje neko tijelo kao povjerljive priopći Društvu
(4) Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora donosi opći akt o poslovnoj tajni, kojim određuje naročito koji se podaci imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.
(5) Dioničari, članovi tijela Društva i djelatnici Društva, koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo. Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

VIII. OBJAVE I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 41.
(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva.
(2) Ako dionice Društva budu kotirale na nekoj burzi izvan Republike Hrvatske, podaci priopćenja Društva, objavljivat će se i u jednom odgovarajućem glasilu zemlje gdje je sjedište burze ili tih burzi.

IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 42.
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.
(1) Svi opći i pojedinačni akti koje donose tijela društva moraju biti u suglasju s odredbama ovog Statuta.
(2) Uprava Društva je odgovorna za čuvanje Statuta i obvezna je na zahtjev dioničara omogućiti uvid u Statut ili na njegov trošak osigurati presliku Statuta.

U Zadru, 1. lipnja 2022.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Ante Rubeša

Ovaj pročišćeni tekst KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra sadrži pročišćeni tekst Statuta od 29. studenog 2017. godine, sa izmjenama i dopunama od 1. lipnja 2022.

KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor
KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor
KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor