Pristup informacijama i godišnji financijski izvještaj

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Košarkaški klub Zadar s.d.d. omogućava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio prema Košarkaškom klubu Zadar s.d.d. zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji. Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, odnosno Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije, koji možete poslati:

  • na adresu: Košarkaški klub Zadar s.d.d., Obala kralja Tomislava 1, 23000 Zadar
  • elektroničkom poštom na adresu: press@kkzadar.hr

Osoba za informacije: Josip Begonja

Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na broj telefona 095 194 5888, utorkom i četvrtkom od 10.00 do 11.00 sati.

Pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se također na jedna od gore opisanih načina. U slučaju podnošenja zahtjeva pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

GFI S MIŠLJENJEM NEOVISNOG REVIZORA

Svi obrasci dostupni su pod rubrikom OBRAZCI.

GLAVNA SKUPŠTINA

Na pristup informacijama u postupcima pred Košarkaškim klubom Zadar s.d.d. ne plaća se pristojba, ali Košarkaški klub Zadar s.d.d ima pravo tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave traženih informacija. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije dostupan je na poveznici   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Članovi kluba

V.d. Direktor Društva: Vana Dundov

Predsjednik Nadzornog odbora: Rok Stipčević

Nadzorni odbor: Rok Stipčević, Zdenko Jukić, Boris Hrabrov, Ivo Josipović, Davor Karlović, Siniša Pećanac, Dario Kljajić, Arsen Travica

Tajnica: Vana Dundov

Sportski direktor: Denis Pleslić

Trener seniora: Danijel Jusup

Pomoćni trener seniora: Toni Dijan

Pomoćni trener seniora: Ivan Barančić

Pomoćni trener seniora: Boris Kovačević

Trener juniora: Roko Jurlina

Trener kadeta: Marko Trninić

Trener pretkadeta: Ivan Bais

Fizioterapeut: Marko Štrbac

Liječnik: Dr. Mladen Srzentić

Ekonom: Zdenko Perić

KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor
KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor
KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor