NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA – JEDINOG ČLANA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA KK ZADAR s.d.d.NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA – JEDINOG ČLANA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA KK ZADAR s.d.d.

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA – JEDINOG ČLANA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA KK ZADAR s.d.d.

Na temelju članka 29. Statuta KK Zadar s.d.d. i Odluke Nadzornog odbora KK ZADAR s.d.d. “(dalje: “Nadzorni odbor”) od dana 06. studenog 2023. godine, KK Zadar s.d.d.  dana 06. studenog 2023. godine objavljuje 

N A T J E Č A J

ZA IZBOR I IMENOVANJE

direktora – jedinog člana Uprave trgovačkog društva KK Zadar s.d.d.

 • Za direktora – jedinog člana uprave KK Zadar s.d.d. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta propisanih odredbom članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 -18/23) te odredbama članaka 111. i 112. Zakona o sportu (NN 141/22), ispunjava i sljedeće posebne uvjete, i to:
 • visoka stručna sprema ili odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12);
 • najmanje tri godine radnog iskustva na rukovoditeljskim radnim mjestima;
 • izražene organizacijske i komunikacijske vještine;
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprječavanje sukoba interesa;
 • Ugovor ne može biti sklopljen s osobom kod koje postoje zakonom propisani razlozi zbog kojih ne može biti članom Uprave.
 • Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa) kandidati su dužni priložiti:
 • životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti i ispunjavanje uvjeta iz ovog Natječaja;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi);
 • dokaz o radnom iskustvu na rukovoditeljskim radnim mjestima;
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili preko sustava E-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave;
 • vlastoručno potpisanu pisanu izjavu podnositelja prijave pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 -18/23) te iz članaka  111. i 112. Zakona o sportu (NN 141/22), o nepostojanju sukoba interesa po zakonskim propisima te kojom izjavljuje da prihvaća imenovanje za direktora-člana uprave KK ZADAR s.d.d. ukoliko bude imenovan od strane Nadzornog odbora;
 • PowerPoint prezentaciju u digitalnom ili tiskanom obliku s vizijom plana i programa rada za mandatno razdoblje, a koju će kandidat prezentirati Nadzornom odboru;
 • Direktora – jedinog člana Uprave imenuje Nadzorni odbor na mandatno razdoblje od 4 godine.


 • Ugovorom će se definirati bruto plaća direktora – jedinog člana Uprave u iznosu od 2.390,00 EUR uz pravo direktora – jedinog člana Uprave na korištenje službenog vozila tijekom 24h, službenog mobitela i računala te pravo na 25 dana godišnjeg odmora.


 • Pisane prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju svih netječajnih uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku 14 dana od dana objave Natječaja, osobno ili poštom preporučeno, na adresu: KK Zadar s.d.d., Obala kralja Tomislava 1, 23000 Zadar s naznakom na omotnici „Prijava na natječaj za posao za direktora Društva – ne otvarati“ ili na e-mail adresu k.k.zadar@zd.t-com.hr s naslovom poruke “„Prijava na natječaj za posao za direktora Društva“sa svim pripadajućim skeniranim dokumentima – prilozima.


 • Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.


 • Kandidate koji ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju uvjete iz Natječaja Nadzorni odbor neće pozvati na razgovor, odnosno isti se neće smatrati kandidatom prijavljenim na Natječaj.


 • Nadzorni odbor sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete Natječaja obavit će razgovor, a o terminu kojeg razgovora će kandidati biti obaviješteni putem e-maila. Kandidat je obvezan prilikom razgovora s Nadzornim odborom predočiti na uvid izvornike sve dokumentacije koja je dostavljena uz prijavu.


 • Smatrat će se da je povukao prijavu kandidat koji po pozivu Nadzornog odbora ne pristupi razgovoru.


 • Ovaj Natječaj nije javan, što osigurava diskreciju svim prijavljenim kandidatima od strane KK Zadar s.d.d. koji neće objavljivati imena kandidata prije niti poslije završenog Natječaja za posao.


 • Odluku o imenovanju direktora – jedinog člana Uprave donosi Nadzorni odbor, a obavijest o izboru dostavit će se svim kandidatima putem e-maila u roku od 3 radna dana od donošenja odluke o izboru kandidata.


 • Nadzorni odbor zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja.


 • Riječi i pojmovi, korišteni u ovom Natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.


 • Prijavom na Natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na ovaj Natječaj, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu izbora kandidata. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s propisima odnosno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 U Zadru, 06. studenog 2023. godine.

 

KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor
KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor
KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor