Saziv glavne Skupštine KK Zadar, 17.10.2023.Saziv glavne Skupštine KK Zadar, 17.10.2023.

Na temelju odredbi čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. Statuta KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti  iz Zadra, Uprava Društva dana 7. rujna 2023. godine donosi Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR

sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra

 

 1. Skupština će se održati u utorak, 17. listopada 2023. godine, sa početkom u 13:00 sati, u prostorijama Društva, u Zadru, Obala kralja Tomislava 1.

 

 1. Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže sljedeći

dnevni red:

 • Otvaranje Skupštine, izbor predsjednika Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
 • Izvješće Uprave o stanju Društva za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. lipnja godine
 • Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za   razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. lipnja 2022. godine
 • Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za razdoblje od 1. srpnja   do 30. lipnja 2022. godine
 • Godišnja revidirana financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. lipnja 2022. godine (s računom dobiti i gubitka)
 • Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. lipnja 2022. godine
 • Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. lipnja 2022. godine
 • Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. lipnja 2022.
 • Izvješće Uprave o stanju Društva za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja godine
 • Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za     razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023. godine
 • Godišnja financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja godine (s računom dobiti i gubitka)
 • Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023. godine
 • Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023. godine
 • Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023.
 • Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova kapitala sa   odredbama ZTD
 • Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva
 • Donošenje Odluke o utvrđivanju brutto plaće direktoru Društva

 

III. Na temelju čl. 280. st. 3. ZTD, Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih ODLUKA:

Ad 2, 3, 4, 9, i 10: O izvješćima se ne glasa, nego ih Skupština samo prima na znanje

Ad 5: Usvajaju se godišnja revidirana financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. lipnja 2022. godine (s računom dobiti i gubitka)

 

 

Ad 6: Gubitak iskazan u poslovanju za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. lipnja 2022. godine koji se nije u cjelosti pokrio sa kapitalnom pomoći Grada Zadra, prenosi se u naredno razdoblje i pokrit će se iz buduće dobiti Društva.

Ad 7: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. lipnja 2022. godine

Ad 8: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. lipnja 2022. godine

Ad 11: Usvajaju se godišnja financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023. godine (s računom dobiti i gubitka)

Ad 12: Gubitak iskazan u poslovanju za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023. godine koji se nije u cjelosti pokrio sa kapitalnom pomoći Grada Zadra, prenosi se u naredno razdoblje i pokrit će se iz buduće dobiti Društva.

Ad 13: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023. godine

Ad 14: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023.

Ad 15: Donosi se sljedeća

ODLUKA

o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova kapitala sa odredbama ZTD

 1. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 5.923.618,02
 2. Iznos temeljnog kapitala Društva usklađuje se sa odredbama ZTD na način da

se smanjuje sa postojećeg iznosa od 5.923.618,02 EUR, za iznos od 32.260,02 EUR, na iznos od 5.891.358,00 EUR.

 1. Na temelju ovako provedenog usklađenja, temeljni kapital Društva iznosi 891.358,00 EUR i podijeljen je na 178.526 dionica, u nominalnom iznosu od 33,00 EUR svaka.
 2. Iznos od 32.260,02 EUR služi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.
 3. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ad 16: Donosi se sljedeća

ODLUKA

o izmjeni Statuta Društva

 1. Statut Društva (pročišćeni tekst od 1. lipnja 2022. godine) mijenja se na način kako slijedi:
 2. a) u čl. 9. mijenjaju se stavci 1. i 3. te isti sada glase:

“(1) Temeljni kapital Društva iznosi 5.891.358,00 EUR.

(3) Nominalni iznos jedne dionice iznosi 33,00 EUR.”

 1. b) u čl. 28. mijenja se stavak 1. te isti sada glasi:

    “(1) Nadzorni odbor Društva sastoji se od 9 članova”

 1. c) u čl. 29. st. 2., alineja peta, dio koji glasi “500.000,00 (petstotisuća) kn” zamjenjuje se dijelom sljedećeg sadržaja: “70.000,00 EUR”.
 2. Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.
 3. Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta.
 4. Ova odluka stupa na snagu odmah, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Ad 17: Donosi se sljedeća

ODLUKA

 1. Direktoru Društva se utvrđuje najviša mjesečna brutto plaća u skladu sa odlukom gradonačelnika Grada Zadra, KLASA:120-01/23-01/01, URBROJ:2198/01-2-23-1, od 21. veljače 2023. godine.
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. listopada 2023.

 

 

 1. Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva čija prijava sudjelovanja u pisanom obliku pristigne u Društvo najkasnije do ponedjeljka. 16. listopada 2023. godine, do 12:00 sati (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave putem e-pošte nisu dopuštene.

Dioničarom Društva smatra se svaki onaj koji je upisan u Depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 16. listopada 2023. godine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima dostupnima na web-stranici www.kkzadar.hr, a  koji se mogu preuzeti i u u prostorijama KK ZADAR s.d.d.-Zadar, Obala kralja Tomislava 1.

 

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti svakim radnim danom u prostorijama Društva, najkasnije do 16. listopada 2023. godine. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, odmah po objavi poziva u NN.

 

 

Broj:78/2023

U Zadru, 7. rujna 2023.

 

Uprava

KK ZADAR s.d.d.

prijava-punomoć 17.10.2023.

KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor
KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor
KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor